how to develop own website

Frederik IX's Bro - Resumé

"Det skal være enkelt
og ukompliceret
at komme frem"
SUND & BÆLT

.

Resumé - 4. marts


19. december udsendte Guldborgsund Kommune en pressemeddelelse med oplysningen om, at kommunen havde modtaget et brev fra "Sund & Bælt" med ønsket om at erstatte anlægslovens klapbro over Guldborg Sund med en fast bro af hensyn til togtrafikkens sikre afvikling, når Femern-forbindelsen tages i brug.
Borgmester John Brædder tog omgående afstand fra forslaget og erklærede, at Frederik IX Bro fortsat skal kunne åbne for sejlbåde.

SIG, Sejlklubberne i Guldborgsund Kommune, og talrige lokale sejlere tog i dagene herefter ligeledes skarpt afstand fra "Sund & Bælts" forslag. Det samme gjorde Foreningen af Lystbådehavne i Danmark i en mail til SIG. Bådmagasinet og minbaad.dk udtrykte ligeledes en totalt afvisende holdning.

TV Øst oplyste 2. januar, at Transportministeriet på en forespørgsel meddelte, at der ikke aktuelt er planer om at ændre anlægsloven. Samme svar fik SIG fra Transportministeriet allerede 9. december.

6. januar offentliggjorde Lolland-Falsters Folketidende et forslag fra arkitekt Philip Rasmussen "By & Landskab" om en tunnel syd for Frederik IX bro til jernbanesporene. Forslaget støttedes af borgmester John Brædder og SIG. Forslaget blev, blandt mange andre emner, drøftet og støttet på et møde i Toreby Sejlklub med John Brædder, arbejdsgruppen og formænd fra sejlklubberne i Guldborgsund Kommune.

7. januar vedtog et enigt økonomiudvalg i Guldborgsund Kommune at arbejde videre for en klapbro. Borgmester John Brædder oplyser 8. januar til SIG, at byrådet har samme opfattelse.

8. januar oplyser Lolland-Falsters Folketidende, at transportministeren inden for et par uger skal tage stilling til tunnelforslaget.

9. januar oplyser TV Øst, at projektchef Sten Bruce Corfitsen, Femern Landanlæg, arbejder på et beslutningsoplæg til transportministeren om at søge anlægsloven ændret til en fast bro.

10. januar bringer Folketidende interview med SIG med vægten lagt på vores accept af færre bro-åbninger og et positivt samarbejde med kommunen.

11. januar, Lolland-Falsters Folketidende: Hvis Kong Frederik IX's Bro i Nykøbing ikke længere skal kunne åbnes for sejlbåde, vil det få store konsekvenser for sejlerturismen, advarer Jesper Walli Pedersen, der er formand for Nysted Sejlklub og medlem af SIG, Sejlklubberne i Guldborgsund Kommune.

13. januar. Når beslutningsgrundlaget til transportministeren skrives, vil sejlklubberne blive taget med på råd, oplyser direktør Mikkel Hemmingsen, Sund & Bælt, til SIG som svar på en forespørgsel om Lollandsbanens og broåbningernes indflydelse på den fremtidige, gennemgående togtrafik.

TV Øst og Lolland-Falsters Folketidende oplyser 14. januar, at Banedanmark er klar til at bygge en klapbro. Sund & Bælt fremlægger stribevis af argumenter for en fast bro.

15. januar oplyser folketidende.dk, at Guldborgsund Kommune er kaldt til møde med transportministeren og Sund & Bælt 22. januar. Artiklen: "Sund & Bælt: - Vi respekterer til fulde anlægsloven" i onsdagens Folketidende rummer korrespondancen mellem SIG og Sund og Bælt.

17. januar bringer folketidende.dk artiklen om togenes mulighed for at køre, mens en tunnel bliver bygget.

18. januar har Lolland-Falsters Folketidende en artikel om klapbroen - med køreledning - i Stralsund. nordjyske.dk nævner problemerne i Guldborg Sund i en artikel om elektriske tog over Limfjorden.

SIG, Sejlklubbernes svarskrivelse til Femern Landanlæg er sendt, dateret 19. januar. Vi accepterer et begrænset antal åbningstider og foreslår alternativt de to spor til gennemkørende tog lagt i banegrav og tunnel.

22. januar oplyser folketidende.dk, at Sund & Bælt også undersøger en tunnelløsning tillige med bevarelse af klapbroen. Helst ser Sund & Bælt Frederik IX's Bro som en fast bro af hensyn til togsikkerheden. Afgørelsen træffes af forligskredsen bag Anlægsloven. TV Øst fremhæver, at klapbroen og en tunnel er i spil udover den faste bro.

23. januar bragte Lolland-Falsters Folketidende debatindlæg om sikkerheden til søs under den lange omvej ved en fast bro.

SIG's forslag til en tunnelløsning blev omtalt i Lolland-Falsters Folketidende 24. januar. 

30. januar bringer folketidende.dk en artikel, hvor René Christensen (DF) oplyser, at støjdæmpningen er vigtig på Frederik IX's Bro. René Christensen har spurgt transportministeren om tunnelløsningen og om støjdæmpningen på klapbroen. Hent ministerens svar
En tunnel vil kræve årelange forarbejder og ny miljøredegørelse - og menes i øvrigt for kostbar, fremgår det af Folketidendes papiravis 30. januar.

Venstres transportordfører har bedt transportministeren om at undersøge omkostningerne ved en tunnel, som vil tilgodede både sejlernes og Femern Landanlægs behov, oplyser TV Øst 1. februar.

Lolland-Falsters Folketidende og folketidende.dk oplyser 5. februar, at lukning af Frederik IX's Bro for gennemsejling kan medføre flytning af Lergravens lystbådehavn. Bladet omtaler desuden SIG's møde med Lennart Damsbo-Andersen (S) og planerne om møde med "Kaffeklubben" på Christiansborg.

Folketidende oplyser i papiravisen 6. februar, at det er økonomien i Femern-projektet, der er den bagvedliggende årsag til ønsket om at svejse Frederik IX’s Bro fast. 

Kommentar: Det vil skærpe vores argumentation for fri gennemsejling, hvor vi hidtil har kritiseret Banedanmark for manglende evner i tiltro til Sund & Bælts tekniske begrundelse. Foretrædet for Transportudvalget vil derfor i højere grad dreje sig om de få penge, man vil spare på milliardprojektet, sat i relief til de voldsomme konsekvenser, det vil få for havne, klubber, turisme, bosætning med mere. Det er helt grotesk, at man tillader sig at ville spare på femøren, mens daleren ruller. Vi har en bedre sag efter Folketidendes afsløring. Palle Tørnqvist.

Bådmagasinet refererer SIG's pressemeddelelse 6. februar.

7. februar er det TV Øst's tur til at meddele, at Sund & Bælt ønsker Guldborg Sund spærret af hensyn til økonomien.

8. februar: Omsider har Sund & Bælts bekymringer over manglende evne til at sikre togtrafikken og nu også en økonomistyring, der halter slemt, nået et landsækkende medie: ingeniøren.dk. SIG har bedt bladet om at rette Guldborgbroen til Frederik IX's Bro. Det sker, er svaret.

10. februar. Transportudvalgets sekretariat oplyser til SIG, at udvalget har sendt sejlklubbernes dokumenter forud for foretrædet i udvalget 18. februar til transportminister Benny Engelbrecht og udbedt sig ministerens kommentarer. De ventes at foreligge indenfor ca. fire uger, oplyser udvalgssekretariatet. 
Hent dokumenterne:
Spørgsmål til minister og udvalg 10. februar. Debatindlæg i Folketidende 23. januar. SIG's svarskrivelse 19. januar.

Kun 50 mill. kr.  spares der ved at svejse Frederik IX's Bro fast, skriver "Ingeniøren" 11. februar.
Det samlede budget er ca. 60 milliarder kr. for hele Femern-forbindelsen.

13. februar omtaler Lolland-Falsters Folketidende den risikable omvej, der bekræftes af redningstjenesten i Gedser. Brofoged Jørn Hansen, Frederik IX's Bro, oplyser til SIG, at en forsømt sejlrende som følge af en fast bro, kan give problemer med at nå frem for redningstjeneste og miljøskibe syd for broen.

14. februar bringer folketidende.dk artiklen fra "Ingeniøren" om den lille besparelse (40-50 mill.) ved at svejse Frederik IX's Bro fast. TV Øst skriver om den farlige omvej, på stationens hjemmeside.

15. februar oplyser folketidende.dk, at Sund & Bælt har bedt Banedanmark om at undersøge muligheden for en broklap uden kørestrøm.

TV Øst og folketidende dk omtalte SIG's foretræde i Folketingets Transportudvalg 18. februar. 

19. februar oplyste Folketidende, at SIG fik en positiv modtagelse i Transportudvalget, og dagen efter var der ros for en god mødeforberedelse.

25. og 26. februar omtalte Folketidende mødet med "Kaffeklubben", hvor det viste sig, at en ændring af Frederik IX's Bro blot kan vedtages af forligskredsen uden afstemning i folketingssalen.

28. februar modtog SIG transportministerens svar på Transportudvalgets spørgsmål om ministerens kommentar til de dokumenter, vi sendte forud for foretrædet 18. februar. 

Lolland-Falsters Folketidende bragte uddrag af ministerens svar til Transportudvalget 29. februar tillige med et "miniportræt" af talsmand Palle Tørnqvist.

4. marts: Transportminister Benny Engelbrecht har svaret SIG på spørgsmål af 10. februar. Svaret er enslydende med ministerens svar til Transportudvalget. Hent svaret her.


Sådan begyndte det:

Sund & Bælt sendte et brev til Guldborgsund Kommune


19. december 2019
Guldborgsund Kommune meddeler:
Sund & Bælt vil gøre Frederik IX’s bro til fast bro
19.12.2019 11:16:54 | Guldborgsund Kommune
I et brev til Guldborgsund Kommune lægger Sund & Bælt op til at ændre planerne om at etablere en klapbro, når jernbanebroen på Frederik IX’s bro skal udvides med et ekstra spor. I stedet skal det være en fast bro. Borgmester John Brædder, Guldborgsund Kommune, er dybt skuffet.
I forbindelse med Femernforbindelsen og den øgede internationale togtrafik skal der etableres yderligere et jernbanespor på Frederik IX’s bro i Nykøbing, hvor der i dag kun er ét spor.
Udgangspunktet har hele tiden været, at det skulle være en klapbro ligesom i dag, så sejlbåde fortsat kunne komme igennem. Nu har Sund & Bælt så orienteret Guldborgsund Kommune om, at man vil ændre koncept og i stedet gå efter en fast bro over sundet ved Nykøbing Falster. Det betyder, at skibe, der kommer sydfra, med højder over fire meter ikke kan komme igennem. De skal sejle nord om Lolland eller Falster for at komme til Nykøbing og omvendt.
”Jeg kan sagtens forstå, at det er nemmere for dem, hvis broen bare er fast, men jeg forstår ikke, hvordan de kan se bort fra de konsekvenser, det har for Nykøbing by, vores sejlturisme og vores kommunes udviklingsplaner,” siger borgmester i Guldborgsund Kommune John Brædder.
Sund & Bælt skriver i sit brev til Guldborgsund Kommune, at de skal være sikre på, at jernbanetrafikken ikke forstyrres, da broen er en del af en international jernbanekorridor. Derfor går de efter at etablere en fast bro.
Forventningen hos Sund & Bælt er, at en klapbro alligevel vil ende med at skulle holdes permanent sænket på grund af lange godstog og højhastighedspassagertog, der har en lang bremselængde. De fremhæver samtidig, at det vil give flere støjgener at have en permanent sænket klapbro end en fast bro.
”Jeg har tidligere sagt, at jeg er imod en fast bro og ønsker en klapbro i Nykøbing. Det er fortsat min klare holdning. Det skyldes dels hensynet til vores lokale sejlere og vores sejlturisme, og så skyldes det, at vi har store planer for udviklingen på vores havn i Nykøbing, som vi tog initiativ til med kommuneplanen. Derfor er denne melding fra Sund & Bælt meget ærgerlig,” siger John Brædder.
Borgmesteren kræver nu en dialog med Sund & Bælt og Banedanmark om beslutningen.
”Førsteprioriteten vil være at få beslutningen ændret. Vi er nødt til at få at vide, hvad parterne ser af muligheder, så vi fortsat kan sikre en stærk by- og havneudvikling og gode forhold for vores sejlere - både lokale og turister,” fastslår John Brædder.

"Sund & Bælts" brev, 14. oktober
E-post-korrespondance mellem kommunen og "Sund & Bælt"
Bemærk, at det afgørende udspil fra "Sund & Bælt" er dateret 16. december

TV Øst 2. januar 2020
TV Øst har spurgt i Transport- og Boligministeriet, om der er planer om at ændre anlægsloven for bl.a. Frederik IX Bro. Det er der ikke aktuelt, lyder svaret.

Transport- og Boligministeriet oplyste så sent som den 9. december 2019 pr. e-post til SIG, at der ikke aktuelt er planer om at fremsætte forslag til lov om ændringer af anlægs- og driftsloven for Femern Bælt-forbindelsen og de danske landanlæg. Dokumentation.


"Det skal være enkelt
og ukompliceret
at komme frem"


Sund & Bælt: Vores vigtigste opgave er at skabe forbindelse. Forbindelse mellem landsdele, transportformer og mellem mennesker. Vi sætter en ære i, at vores kunder kan rejse nemt, bekvemt og sikkert på tværs af Danmark. Det skal være enkelt og ukompliceret at komme frem.

Web: Palle Tørnqvist

System: Mobirise,
Adobe Dreamweaver CC 2020

SIG

Sejlklubberne i Guldborgsund Kommune